Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Phú Yên

Trung tâm ĐTBD Tại chức tỉnh Phú Yên thành lập ngày 03-6-1991 theo quyết định số 402/QĐ-UB và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên. Trung tâm GDTX là cơ sở giáo dục không chính qui trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục: Bổ túc Trung học phổ thông, Chương trình bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ; các chương trình bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; chương trình Giáo dục đáp ứng nhu cầu người học.

Trung tâm ĐTBD Tại chức tỉnh Phú Yên thành lập ngày 03-6-1991 theo quyết định số 402/QĐ-UB và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên theo quyết định số 646/QĐ-UB ngày 7/7/1994 của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Trung tâm GDTX là cơ sở giáo dục không chính qui trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

         Hệ thống tổ chức của Trung tâm gồm có:
           - Ban giám đốc: 2 người;
           - Phòng Giáo vụ và quản lý học viên( HV ), sinh viên( SV ):10 người; 

 

Hinh tong quan san truong
Sân giảng đường chính và văn phòng

 

           - Phòng quản lý Đào tạo Tin học- Ngoại ngữ và Bồi dưỡng văn hóa: 3 người;
           - Phòng Tổ chức- Hành chính và Tài vụ: 5 người;- Bộ phận LK đào tạo từ xa: 2 người;
           - Tổ bảo vệ và phục vụ: 6 người; ngoài ra còn có bộ phận dịch vụ truy cập Internet: 2 người.

Trung tâm có chi bộ Đảng 7 đảng viên và một Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành.       

Chức năng, nhiệm vụ chung nhất của Trung tâm GDTX tỉnh là nghiên cứu nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân và tìm cách đáp ứng nhu cầu đó một cách tốt nhất. Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm GDTX được qui định tại điều 2 qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX ban hành theo quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐTngày 25-9-2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với quan điểm "Trung tâm GDTX là nơi mà ai có nhu cầu học tập đều tìm thấy ở đó một tổ chức giáo dục có nội dung học, hình thức học mà mình hài lòng nhất, giúp mình thêm những hiểu biết cần thiết để hòa nhập với cộng đồng, mưu cầu hạnh phúc"; Trung tâm GDTX Phú Yên đã triển khai nhiệm vụ, quyền hạn của mình ở những nội dung sau:

         - Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục: Bổ túc Trung học phổ thông, Chương trình bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ; các chương trình bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; chương trình Giáo dục đáp ứng nhu cầu người học.

         - Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập cần thiết, đề xuất tổ chức các hình thức tổ chức phù hợp với từng loại đối tượng;

         - Hỗ trợ để các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không chính qui ở địa phương, theo qui định tại điều 41 và 42 Luật Giáo dục;

         - Tổ chức các lớp học riêng theo các chương trình qui định tại khoản 1 của điều này cho các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật và đối tượng chính sách xã hội khác theo kế hoạch đào tạo của địa phương;

         - Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập....

         Hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập ở Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên thời gian qua có thể chia ra 2 loại hình: Tự đào tạo và liên kết đào tạo.

 

Chia sẻ với:
Chia sẻ
Thông tin liên hệ

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Phú Yên

Phòng đào tạo

Lượt xem trường:72768
Số khóa học:23
Tổng lượt xem các khóa học:265803
Chương trình đào tạo
Thành viên quan tâm
Chưa có thành viên quan tâm